Vad ett VD-anställningsavtal bör innehålla

Ett tydligt och detaljerat VD-anställningsavtal är viktigt för att undvika oenighet och missförstånd mellan VD:n och arbetsgivaren. Det bidrar också till att skapa en mer effektiv och stabil organisation genom att definiera ansvarsområden och förväntningar, och kan hjälpa till att locka och behålla kvalificerade VD-kandidater. Vi listar vad ett VD-anställningsavtal bör innehålla.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Det är viktigt att VD:ns roll, arbetsuppgifter och ansvarsområden beskrivs tydligt i avtalet så att det inte råder någon oklarhet om vad som förväntas av hen.

Anställningsform och villkor

Det bör specificeras om VD:n är anställd på heltid eller deltid, samt vilka villkor som gäller för anställningen, till exempel lön, förmåner, arbetsplats och arbetstid.

Uppsägning och avskedande

Avtalet bör beskriva vilka villkor som gäller för uppsägning eller avskedande av VD:n, till exempel uppsägningstid, ersättning vid uppsägning eller avskedande och eventuella villkor för avtalsbrott.

Bonus och incitamentsprogram

Om VD:n är berättigad till bonus eller andra incitamentsprogram bör det specificeras i avtalet, inklusive villkor för att erhålla bonusen och hur mycket som kan betalas ut.

Konfidentialitetsavtal

Ett konfidentialitetsavtal bör ingå i VD-avtalet för att skydda företagets konfidentiella information från att läcka ut.

Konkurrensklausuler

Det är vanligt att inkludera konkurrensklausuler i VD-avtal för att förhindra VD:n från att konkurrera med företaget under en viss tid efter avslutad anställning.

Upphovsrättsliga frågor

Om VD:n kommer att skapa verk för företaget bör det regleras i avtalet vem som äger upphovsrätten till verken.

Övriga villkor

Avtalet kan även inkludera andra relevanta villkor, till exempel krav på att VD:n ska följa etiska riktlinjer eller andra policyer som företaget har fastställt.

När man skriver ett VD-avtal är det också viktigt att ta hänsyn till lokala lagar och förordningar, samt rådfråga experter för att säkerställa att avtalet är rättvist ur ett juridiskt perspektiv och i linje med branschstandarder.

Tillbaka till bloggen