Säkra affären i otrygga tider

När tider blir osäkra, står företag ofta inför utmaningen att säkerställa stabila och trygga affärsrelationer. Fredagen den 5 april erbjöd MAQS Advokatbyrå, som vid detta tillfälle representerades av Amanda Klahr och Hans Svedberg, en lunchträff tillsammans med Friends of Executive på temat "Säkra affären i osäkra tider". Föreläsningen kastade ljus över viktiga åtgärder och strategier för att navigera i ett landskap av ekonomisk osäkerhet.

Kombinationen av försenade betalningar och frågor kring betalningsanstånd eller avbetalningsplaner gör att många företag står inför dilemmat om hur de ska hantera dessa utmaningar utan att själva hamna i ekonomisk knipa. MAQS advokatbyrå belyste under denna träff olika metoder för att hantera dessa problem, med särskilt fokus på leverantörer och kunder som upplever likviditets- eller betalningsproblem.

En av de främsta insikterna från föreläsningen var vikten av att proaktivt arbeta med säkerheter. Deltagarna fick lära sig om olika typer av säkerheter som kan användas för att skydda företagets tillgångar och säkerställa att kundfordringar blir betalda. Denna kunskap är avgörande för att hantera nuvarande ekonomiska svårigheter men också för att förbereda sig för framtida ekonomiska nedgångar.

Att identifiera varningssignaler för ekonomiska svårigheter

Föreläsningen inleddes med att diskutera vilka signaler som kan tyda på att ett bolag börjar närma sig obestånd, det vill säga ett läge där gäldenären inte kan betala sina skulder allt eftersom skulderna förfaller till betalning, och denna oförmåga inte är endast tillfällig.

Det finns flera viktiga indikationer att vara uppmärksam på när man misstänker att en kund eller leverantör börjar få en ansträngd ekonomi. Om det börjar bli svårt att få kontakt med ett bolag, om det sker oväntade förändringar i bolagets styrande organ eller exempelvis skifte av revisor eller säte, om det inte lämnas in årsredovisningar i tid eller ett bolag börjar använda sig av fler och kortare krediter kan det finnas god anledning att vara särskilt observant.

Strategier för att hantera betalningsproblem och säkra fordringar

När det gäller praktiska tips kring hur bolag ska tänka för att säkra sina fordringar tog föreläsarna oss igenom konkursförfarandets förutsättningar, huvuddrag och relevanta aktörer att ha i åtanke för det fallet man kommer i kontakt med ett konkursförfarande, främst ur perspektivet som borgenär. När ett bolag försätts i konkurs uppstår en självständig juridisk person, konkursboet. Konkursboet kan i sin tur ingå avtal, ta lån samt fortsätta bedriva verksamhet i konkursbolaget under förutsättningen att detta överensstämmer med konkursförvaltarens huvudsakliga uppgift: Att omvandla tillgångar till kontanta medel och dela ut dessa till borgenärerna med största möjliga netto. Konkursförvaltaren företräder med andra ord borgenärskollektivets intressen och ska agera för största möjliga ekonomiska vinning för samtliga borgenärer.

I konkurslagen finns vidare regler som särskilt avser hanteringen av betalningar som sker strax innan ett konkursutbrott. För det fallet en viss borgenär anses ha gynnats på ett otillbörligt sätt, genom att exempelvis ha fått betalning i förskott eller med osedvanliga betalningsmedel, kan dessa betalningar krävas tillbaka av konkursboet. Detta kallas återvinning. För att inte hamna i en situation där man blir skyldig att återbetala vad man erhållit finns vissa knep att ta med sig. Om man misstänker att ett bolag har ansträngd ekonomi kan man säkra sina möjligheter att få betalt genom att exempelvis kräva så kallat kontant betalning. Kontant betalning innebär att betalning erläggs i direkt samband med en motprestation, varpå gäldenären inte kan anses ha hamnat i en sämre ställning än om köpet inte skett. Ett annat tillvägagångssätt är att ta betalt i förskott. Om betalning skett i förskott kan man som borgenär kvitta dessa betalningar mot framtida fordringar.

Sist men inte minst fick vi en liten glänsare kring nyheter på området. EU-kommissionen lämnade i december 2022 ett direktivförslag om harmoniserade regler för prepack-förfaranden. Om förslaget aktualiseras kan det komma att medföra betydande förändringar på obeståndsområdet inom svensk rätt.

Sammanfattningsvis var lunchträffen med MAQS en värdefull resurs för alla företag som strävar efter att navigera genom ekonomisk osäkerhet med större försiktighet och framgång. Genom att ta till sig av de råd och strategier som presenterades, kan företag säkerställa trygga affärer i otrygga tider och bygga en grund för långsiktig stabilitet och tillväxt.

Tillbaka till bloggen